NVRHO VZW stelt zich voor.

 

Een beetje geschiedenis.

 

Het begon in ... het Koninklijk Hoger Instituut van Defensie, waar ook reservisten lezingen voor hoofdofficieren mochten bijwonen.

Die reservisten verenigden zich in een feitelijke vereniging "SOS SHO" te lezen als Séminaires pour Officiers Supérieurs - Seminaries voor Hoofd Officieren. We schrijven 1958.

Onder impuls van fregatkapitein (R) Jean LUDWIG werd de naam in 1969 gewijzigd in Nationale Vereniging der Reserve Hoofd-Officieren (afgekort NVRHO).

Vermits een feitelijke vereniging het nadeel heeft dat al haar leden hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de schade die uit de werking van de vereniging zou kunnen voortkomen, werd op 21 januari 2000 beslist een vereniging zonder winstoogmerk op te richten.

De statuten van de vzw verschenen in de bijlagen van het Staatsblad van 2000 en de vzw heeft als ondernemingsnummer 473.485.902.

 

Organisatie:

 

Uittreksel uit de statuten:

Art. 1 In overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 die aan de vzw’s rechtspersoonlijkheid verleent, wordt er op 21 januari 2000 een nationale vereniging van reservehoofdofficieren (RHO) opgericht, onder de benaming NATIONALE VERENIGING VAN RESERVEHOOFDOFFICIEREN vzw (NVRHO vzw). Zij neemt de activiteiten, het vermogen en de verbintenissen over van de feitelijke vereniging NVRHO, oorspronkelijk "Studieseminarie voor reservehoofdofficieren", gesticht in 1958.

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te Brussel, in de Prins Albert Club, Karmelietenstraat, 24 in het gerechtelijke arrondissement van Brussel.

 

Doel van de vzw.

 

Art. 3 Het doel van de vereniging is:

a)   een geest van kameraadschap onder de RHO te creëren, te onderhouden en verder te ontwikkelen;

b)   de morele en materiële belangen van de RHO als dusdanig te bevorderen en te verdedigen zowel in hun burgerlijke als in hun militair leven;

c)   nauw samen te werken met de militaire overheid om te streven naar een vervolmaking van de militaire opleiding van de RHO;

d)   nauwere banden te smeden tussen de actieve en de reserveofficieren;

e)   de betrekkingen tussen het leger en de bevolking te bevorderen;

f)    als vereniging mee te werken aan de ontwikkeling van de burgerzin van de Belgische bevolking.

 

Zij streeft dit doel in 2020 na

 

... op militair gebied:

 

 

partnerschap en bezoek van de Reservistenverband Weser-Ems;

 

uitreiking prijs ere-FKP Jean LUDWIG in het KHID;

 

initiatie schieten: Challenge Bardiaux;

Une image contenant personne, plancher, intérieur, posant

Description générée automatiquement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisatie van een Colonel’s Diner voor de nieuwe lichting kolonels;

 

 

deelname aan de avondconferenties in de KMS met verslaggeving;

deelname aan de werkgroepen KNVRO;

kontakten met de RAG Brussel;

vinger aan de pols houden voor de positie van de reserve hoofdofficier.

 

op sociaal gebied:

 

jaarlijkse maaltijd in de mess van de NATO te Brussel;

 

nieuwjaarsreceptie na de AV;

ondersteuning van activiteiten van andere verenigingen met een gelijkaardig doel.

 

op cultureel gebied:

bezoek aan de Gentse floraliën;

familiedag met bezoek aan de Westhoek;

 

Wie kan lid worden?

 

De volgende Belgische officieren kunnen lid worden van de vereniging mits betaling van de vastgelegde bijdrage:

a)  een aangesloten lid is een RHO die nog militaire verplichting heeft;

b)  een toegetreden lid is:

1)   een reservehoofd- of opperofficier, eervol uit het kader getreden;

2)   een hoofd- of opperofficier, uit het actief kader getreden.

 

Elke aanvraag tot lidmaatschap wordt gericht aan de Raad van Bestuur, die de aanvraag aanvaardt of afwijst. Het lidgeld bedraagt vijftien euro per jaar.

De partner van het lid kan toetreden als sympathisant.

 

Hoe inschrijven op een activiteit?

 

Alle activiteiten worden aangekondigd in I for Info of via elektronische mail.

Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat tenzij anders vermeld op de affiche.

Betalingen gebeuren via ons ING-rekeningnummer BE85 3101 9373 9806.

 

Zijn we verzekerd?

 

NVRHO VZW heeft volgende verzekering afgesloten bij Fidea NV, Van Eycklei 14 te 2018 Antwerpen:

"Polis Verenigingsleven" met nummer 30.527.498, burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt ter gelegenheid van activiteiten georganiseerd door of onder supervisie van de NVRHO of opgelopen op de weg naar of van de activiteit.

 

 

Geïnteresseerd?

 

Laat het weten via het secretariaat: ere LtCol Jean-Claude PETERS, Artoisstraat 3 B te 1820 Steenokkerzeel.